S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Opvolging van het tweede tweejaarlijkse verslag
 

Federaal

Senaat:
bullet

voorstelling van het tweejaarlijkse verslag tijdens het breed maatschappelijk debat "175-25: Dagen van het burgerschap" op 9 mei 2005: sociale inclusie.

bullet

Commissie Sociale Aangelegenheden, 18 mei 2005, namiddag: Gedachtewisseling met de heer Ch. Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, over het beleid inzake de strijd tegen de armoede.


Kamer:
bullet

Commissie voor de Volksgezondheid, 21 juni 2005: voorstelling en debat over het tweejaarlijkse verslag. Deze zitting werd gevolgd door een gedachtewisseling betreffende de tiende verjaardag van het Algemeen Verslag over de Armoede op 12 juli 2005.


Vlaamse Gemeenschap

Gezins- en Welzijnsraad, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:
bullet

Advies betreffende het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting, mei 2004.

Permanent Armoedeoverleg (PAO):
bullet

het tweejaarlijkse verslag is aan de leden van het PAO voorgelegd op 11 april 2005.


Waals Gewest


Franse Gemeenschap


Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Duitstalige Gemeenschap

Parlement: commissies Sociale zaken, Cultuur en Onderwijs:
bullet

voorstelling en debat over het tweejaarlijkse verslag, 30 juni 2005.

 

Opvolging van het eerste tweejaarlijkse verslag

Opvolging van het derde tweejaarlijkse verslag