S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Opvolging van het achtste tweejaarlijkse verslag

 

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.
 

Interfederaal Federaal Vlaanderen Wallonië Federatie Wallonië-Brussel Brussel Hoofdstad Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

bullet

Ontmoeting tussen de deelnemers die meewerkten aan het hoofdstuk 'kinderopvang' en de bevoegde kabinetten: het kabinet de la ministre de l’Enfance, de la Culture et de l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het kabinet van de Minister für Familie, Gesundheit und Soziales der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 25 mei 2016.

bullet

Ontmoeting tussen de deelnemers die meewerkten aan het hoofdstuk 'energie en water' en de bevoegde kabinetten inzake water: het kabinet van de ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, het kabinet van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en het kabinet van de Minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, 28 juin 2016.

bullet

Ontmoeting tussen de deelnemers die meewerkten aan het hoofdstuk 'cultuur' en de bevoegde kabinetten: het kabinet de la ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, het kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, het kabinet van de Ministerin für Kultur, Beschäfligung und Tourismus der Deutschsprachigen Gemeinschaft en het kabinet van de minister van Maatschappelijke Integratie, 7 september 2016.

bullet

Interkabinetten werkgroep 'Health system – Gezondheidsobjectieven'.
Het hoofdstuk gezondheid uit het tweejaarlijkse verslag werd voorgesteld op 22 september 2016.

 

Federaal

bullet

Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)
*Het verslag werd voorgesteld op 15 februari 2016.
*Advies nr. 2016/06 over het Tweejaarlijkse Verslag 2014-2015 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, geformuleerd tijdens de plenaire zitting van 21 maart 2016.

bullet

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
Het verslag werd voorgesteld op 25 februari 2016.

bullet

Netwerk van federale armoedeambtenaren
Het verslag werd voorgesteld op 21 april 2016.

bullet

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Advies over het achtste tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Verslag 2014-2015, 21 september 2016.

 

  Vlaanderen

bullet

Permanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 16 februari 2016.

bullet

Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)
*Advies Tweejaarlijks verslag armoede 2014-2015, 14 maart 2016.
*Het verslag werd voorgesteld op de bijeenkomst van 21 juni 2016.

bullet

Vlaams Parlement
Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen: Hoorzitting over armoedebestrijding in Vlaanderen met o.a. voorstelling van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 20 oktober 2016.

 

Wallonië

bullet

Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW)
*Het verslag werd voorgesteld aan de Commissie sociale actie en integratie op 2 maart 2016.
*Avis relatif au rapport bisannuel du Service de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Conseil économique et social de la Région wallonne, 25 april 2016.

 

Duitstalige Gemeenschap

 


Voorstelling van het verslag aan andere organisaties

bullet

Studiedag 'Cultuur au pouvoir – De sociale rol van kunst en cultuur', georganiseerd door BKO/RAB, Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en la Concertation des Centres Culturels Bruxelloi, 26 november 2015.

bullet

Project ‘Energie en armoede’, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie, 18 december 2015.

bullet

Platform tegen Energiearmoede, Koning Boudewijnstichting, 15 januari 2016.

bullet

Werkgroep 'Energie & Armoede' (Eandis), 14 maart 2016.

bullet

CSC Charleroi Sambre et Meuse, 21 april 2016.

bullet

Kennisplatform 'BUITENKANS'. Vóór- en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede, 29 april 2016.

bullet

Gendercommissie van ACOD West-Vlaanderen, 23 september 2016.

bullet

Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle (FeBISP), 26 september 2016.