Dialoog over duurzaamheid en armoede ter voorbereiding van het Verslag 2018-2019

Met het oog op de publicatie van zijn volgend tweejaarlijkse Verslag in december 2019 organiseert het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (verder: Steunpunt) een dialoog over ‘Duurzaamheid en armoede’. De keuze van het thema kwam tot stand na een rondvraag bij verenigingen waar armen het woord nemen en een gedachtewisseling binnen de Begeleidingscommissie van het Steunpunt. Vele mensen die bevraagd werden vinden het interessant om samen na te denken over de toekomstige uitdagingen in onze maatschappij en over hoe hieraan het hoofd te bieden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s of Sustainable Development Goals) kunnen een kader bieden. De eerste Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling luidt ‘Beëindig armoede overal en in al haar vormen’. Ook de andere doelstellingen bieden een perspectief om de fundamentele rechten voor iedereen effectief te maken. De verschillende actoren in het overleg bekijken samen wat duurzaamheid voor hen betekent en welke doelstellingen prioritair zijn. De uit deze dialoog voortvloeiende vaststellingen, analyses en aanbevelingen zullen opgenomen worden in het Verslag 2018-2019.


 

Bijdrage aan het debat over burgerschap en armoede op basis van het Verslag 2016-2017

In januari 2018 stelde het Steunpunt zijn negende Verslag over burgerschap en armoede voor. Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse Verslag is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Het Steunpunt waakt erover dat deze opvolgingsprocedure wordt uitgevoerd en zoekt actief de mogelijkheden uit om de vaststellingen, analyses en aanbevelingen uit het Verslag bekend te maken. Een rubriek op de website van het Steunpunt geeft een stand van zaken van de opvolging van het Verslag. Op 19 april 2018 organiseerde het Steunpunt een reflectievoormiddag in de Senaat, getiteld ‘Voorbij het statuut samenwonende’. Lees hier alle documenten met betrekking tot deze reflectievoormiddag.


 

Verkiezingsmemoranda

In het vooruitzicht van de volgende verkiezingen (2018 en 2019) schrijft het Steunpunt memoranda op basis van zijn werkzaamheden van de voorbije jaren. Deze memoranda worden actief bekend gemaakt aan de politieke actoren in functie van de opmaak van hun verkiezingsprogramma’s.


 

Armoedetoets

Sinds meerdere jaren organiseert het Steunpunt een uitwisseling met actoren die de armoedetoets reeds gebruiken op federaal niveau en binnen de gefedereerde entiteiten, evenals met diegenen die eraan denken een armoedetoets uit te werken. Op basis van dit overleg publiceert het Steunpunt in de loop van 2018 een nota met inzichten en aanbevelingen. Het Steunpunt werkt ook mee aan concrete armoedetoetsen.


 

Automatisering van rechten

Het kabinet van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding heeft aan de administratie (POD MI), als voorzitter van het netwerk van federale armoedeambtenaren, en aan het Steunpunt de medewerking gevraagd voor een actualisering van de uitgevoerde werken omtrent de automatisering van rechten voor de materies die onder de federale bevoegdheden vallen (nota van het Steunpunt van 2013 en fiches verzameld via het netwerk van de federale ambtenaren). Vermits de betrokken ambtenaren de fiches ingevuld hebben in 2016-2017, recentelijk dus, heeft het Steunpunt voorgesteld om met hen verder te werken via bilaterale contacten eerder dan hen nogmaals te vragen om een fiche in te vullen. Deze gesprekken starten in juli.


 

Bijzondere jeugdzorg

Het Steunpunt ondersteunt verder de groep Agora, die bijeen komt binnen de Administration générale de l’aide à la jeunesse (AGAJ-Algemene Administratie van de Bijzondere Jeugdzorg) in de Federatie Wallonië-Brussel.


 

Rechtspraak

Het Steunpunt verzamelt en publiceert, in samenwerking met talrijke partners, rechterlijke beslissingen met betrekking tot armoede en bestaansonzekerheid of die niet rechtstreeks handelen over deze situaties, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de doelstellingen van het Steunpunt. Hiermee wilt het Steunpunt drie objectieven verwezenlijken: het recht bevorderen als middel tegen armoede en bestaansonzekerheid bij de betrokken personen en organisaties, het bekendmaken aan gerechtelijke actoren van pertinente beslissingen in onderwerpen die voornamelijk mensen in armoede raken en bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede. In 2018 wordt dit project vervolgd alsook de samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding met wie een  derde reflectiedag zal georganiseerd worden. Daarnaast voert het Steunpunt ook een diepgaand onderzoek naar het referentieadres bij het OCMW. Het publiceert in 2018 de resultaten van dit onderzoek van de rechtspraak 2016-2017.


 

Armoede en mensenrechten in internationale teksten

Internationale teksten gewijd aan de mensenrechten voorzien controlemechanismen. Het Steunpunt biedt een overzicht van niet-rechterlijke controlemechanismen. Dit algemeen overzicht wordt verder aangevuld  voor zover die een armoededimensie bevatten. Daarnaast volgt het Steunpunt vanuit een armoede optiek ook de rapporten op die door België worden voorgelegd in het kader van zijn internationale engagementen met betrekking tot de grondrechten, alsook de aanbevelingen die door verschillende instanties worden uitgebracht. Ook moet worden vermeld dat het Steunpunt, alleen of met andere organisaties die met een mandaat belast zijn met de eerbiediging van de rechten van de mens, rapporten parallel aan de rapporten van de Staten aanlevert aan de controle-instanties. In 2018 levert het Steunpunt een bijdrage aan het parallelle rapport betreffende het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.


 

Onderzoek

Het Steunpunt stimuleert op een actieve manier onderzoek rond armoede en sociale uitsluiting. Medewerkers nemen deel aan de begeleidingscomités van volgende projecten:

 • INCh (Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede);
 • IPSWICH (Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling);
 • ISADF (Indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux);
 • MEHOBEL (Het monitoren van dakloosheid in België);
 • SUSPENS (Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij);
 • TAKE (Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven);
 • ‘Pauvreté, précarité et exclusion socio-économique en Wallonie : quels futurs possibles?’, een prospectief onderzoek op vraag van het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Het Steunpunt is lid van de kerngroep voor de follow-up;
 • PWO-onderzoek van de UCLL ‘Sterke start: Een toegankelijk participatief empowerend groepsprogramma in het eerste jaar na de bevalling’ (looptijd tot september 2018);
 • ‘Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur’, studie uitgevoerd door Thomas More Hogeschool en UAntwerpen in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij;
 • ‘Prijselasticiteit van de vraag naar leidingwater in Vlaanderen’, studie uitgevoerd door SEOR – Erasmus School of Economics in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij;
 • Observatorium Krediet en Schuldenlast (Wetenschappelijk comité voor de sociaaleconomische werkzaamheden van het Observatorium).

De werkzaamheden van de onderzoeksgroep IGOA/GIREP worden voortgezet. Een eerste bijeenkomst had plaats in januari 2017 met betrokkenheid van het Steunpunt.