Het Steunpunt heeft als wettelijke opdracht het evalueren van de effectiviteit van grondrechten van mensen in armoede. Voor hen is de realisatie van vele rechten verre van realiteit. Getuige hiervan de acties van of tegen mensen in armoede bij de hoven en rechtbanken.

Specifiek aan het project van het Steunpunt is dat het rechtspraak verzamelt en gratis publiceert over alle grondrechten: huisvesting, bescherming van gezinsleven, gezondheidszorg, arbeid en sociale bescherming, enz. Dit kan gaan over beslissingen waarin iemand klaagt over het niet-respecteren van zijn/haar rechten en gelijk krijgt van de rechtbank. Het kan ook gaan over beslissingen waarbij de persoon zijn/haar gelijk niet behaalt, maar waarin een interessante argumentatie wordt opgebouwd. Tot slot kunnen ook beslissingen aan bod komen die niet rechtstreeks handelen over armoede, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de uitoefening van rechten door mensen in armoede.

Hiermee wil het Steunpunt drie doelstellingen verwezenlijken: het recht bevorderen als middel tegen armoede bij de betrokken personen en relevante organisaties; het bekendmaken aan gerechtelijke actoren van pertinente beslissingen in onderwerpen die voornamelijk mensen in armoede raken; bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede

De samenvattingen die door het Steunpunt gepubliceerd worden respecteren zo getrouw mogelijk de bewoordingen van de gerechtelijke instantie die ze uitgesproken heeft. Enkel in de rubriek “betekenis in de ruimere context” wordt de beslissing van commentaar door het Steunpunt voorzien.

 

Andere organisaties publiceren beslissingen pertinent in het licht van het project rechtspraak van het Steunpunt tot bestrijding van armoede.  Ziehier de linken waar u er kennis van kan nemen:

CIRÉ asbl (Site van een Franstalige vzw waarop relevante rechtspraak rond migranten en asielzoekers wordt becommentarieerd)
Comité juridique européen d’ATD Quart Monde (Blog waarop het Europese juridisch comité van ATD Vierde Wereld rechtspraak over armoede van commentaar voorziet)
Energie Info Wallonie (Site van het steunpunt voor kwetsbare energieverbruikers in Wallonië)
Observatorium Krediet en Schuldenlast (Site van het Observatorium Krediet en Schuldenlast, waarop de Franstalige samenvattingen van Belgische rechtspraak in verband met krediet en schuldenlast, gepubliceerd in les Echos du Crédit et de l’Endettement, worden verzameld)
Steunpunt SocialEnergie (Site van het centrum voor ondersteuning inzake energie in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Per thema kan aan de rechterkant een overzicht van rechtspraak worden gevonden)
Terra Laboris (Site van de Franstalige vzw Terra Laboris waarop een heel compleet overzicht van rechtspraak over sociaal recht terug te vinden is)
Unia – Interfederaal Gelijkekansencentrum (Site van Unia waarop relevante rechtspraak over discriminatie wordt becommentarieerd. Voor discriminatie op basis van het criterium “vermogen” kan deze term als zoekopdracht worden ingevoerd).

Een begeleidingscomité volgt deze werkzaamheden van onderzoek en publicatie van het Steunpunt op. 

 

Oproep tot het doorsturen van beslissingen

Vele beslissingen worden niet gepubliceerd, wat de toegang tot de materie bemoeilijkt. Bovendien verzamelt geen enkel juridisch tijdschrift systematisch pertinente beslissingen volgens het perspectief van het Steunpunt. Armoede is multidimensionaal en overlapt bijgevolg verschillende domeinen van het recht; het onderwerp is omvangrijk en de juridische bronnen zijn zeer verspreid. Daarom doet het Steunpunt dan ook een oproep aan iedereen die beschikt over relevante juridische beslissingen: magistraten, advocaten, verenigingen, enz.

Samenwerkingsmogelijkheden:
– Beslissingen doorsturen die relevant kunnen zijn in het kader van de doelstellingen van het project.
– Deelnemen aan de bijeenkomsten van het begeleidingscomité, die tweemaal per jaar plaatsvinden.

Contactpersonen:
Michiel.commere@cntr.be (NL) Tel.: 02 212 31 65
Thibault.morel@cntr.be (FR) Tel.: 02 212 31 63