S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright  _nAFRía_

Tweejaarlijks Verslag

 

bullet

Burgerschap en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2016-2017
 

bullet

Publieke diensten en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2014-2015
 

bullet

Sociale bescherming en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie - december 2013
 

bullet

Strijd tegen armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie - december 2011
 

bullet

Verslag armoedebestrijding 2008-2009

Deel 1. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie - december 2009

Deel 2. Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede - maart 2010
 

bullet

Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie - december 2007
 

bullet

Armoede uitbannen: Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie - december 2005
 

bullet

In dialoog: Tweejaarlijks verslag - december 2003
 

bullet

In dialoog, zes jaar na het Algemeen Verslag over de Armoede: Eerste tweejaarlijks verslag - juni 2001

 


Inhoud Redactie Publicatie OpvolgingInhoud (artikel 2 van het samenwerkingsakkoord)

Het verslag behandelt armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting als schending van de grondrechten. Alle voorstellen beogen dezelfde doelstelling: iedereen opnieuw de mogelijkheid bieden om zijn burgerschap uit te oefenen.
Het verslag vermeldt vaststellingen, analyses en voorstellen die voortvloeien uit het overleg dat het Steunpunt tussen de betrokken actoren organiseert: verenigingen waarin de armen zich herkennen, OCMW's, vakbonden, beroepsmensen uit verschillende sectoren, administraties, … Niet elk tweejaarlijks verslag behandelt dus alle thema's die met armoedebestrijding te maken hebben, maar enkel de thema's waarover overleg plaatsvond.
 Redactie (artikels 5 §2 en 6 §2 van het samenwerkingsakkoord)

Op basis van de werkzaamheden binnen de overleggroepen die het organiseert, maakt het Steunpunt het verslag op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de dialoogmethode zoals ze tijdens de uitwerking van het Algemeen Verslag over de Armoede tot stand is gekomen. Een hoofdstuk van het eerste tweejaarlijkse verslag licht deze methode toe.
De ondertekende partijen dragen bij tot het verslag via de inbreng van wetenschappelijke medewerkers die de Gewesten en Gemeenschappen ter beschikking van het Steunpunt stellen.
De leden van de Begeleidingscommissie zijn eveneens bij de uitwerking van het verslag betrokken: de ontwerpteksten worden hen ter bespreking voorgelegd.Publicatie (artikel 2 van het samenwerkingsakkoord)

bullet

Tweejaarlijks ritme: het eerste verslag is in juni 2001 verschenen.
Het volgende is niet in juni uitgegeven, maar in december 2003 om een wisselwerking mogelijk te maken tussen het Nationaal actieplan sociale insluiting (september 2003) en het verslag van het Steunpunt.

bullet

Het verslag wordt in de drie landstalen opgemaakt.
Het kan worden bekomen bij de Directie Generaal Externe Communicatie.Opvolging (artikel 4 van het samenwerkingsakkoord)

Het Verslag wordt aan de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie overhandigd. De Regeringen van de Gewesten, Gemeenschappen en de federale Staat zijn verplicht een debat te houden over dit verslag alsook over de adviezen van hun adviesorganen. Het verslag wordt eveneens aan de verschillende Parlementen overgemaakt.
Door deze procedure is het verslag van het Steunpunt een hulpinstrument bij beleidsbeslissingen.

bullet

Opvolging van het eerste tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het tweede tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het derde tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het vierde tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het vijfde tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het zesde tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het zevende tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het achtste tweejaarlijkse verslag

bullet

Opvolging van het negende tweejaarlijkse verslag